فرودگاه آزادی هم اكنون دارای امكانات زیر می باشد :

 

 باند و برج مراقبت پرواز
 محوطه وسیع پاركینگ هواپیما
كارگاه های ساخت و مونتاژ
آشیانه تولید
آشیانه نگهداری هواپیما
ترمینال و جایگاه مخصوص بازدید كنندگان
ایستگاه مجهز هواشناسی
سایت ایمنی زمینی
گروه امداد و نجات

 

 

 منطقه اقتصادی، صنعتی، گردشگری بین المللی نمونه ایران


-› امکانات

All Rights Reserved 2009
 Designed & Powered by RASA ADVERTISING